Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������ � ��������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� ��� ���� � ������������ � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ������


����� ��������� KEDEM

����� � ����� ��������-�������� �������� ����� ����� ��c������ KEDEM!..

   ����������� ��������� ����� "�����-�����" (� 1996 ����) - ��� 100% ����������� ��������� �� ���������� �������� ��������� ������� ��� ����� �� ����� � ��������, ���������� � ������� ���������, ����� �������.

���������� / �����������

   ���������� � �������������� ������������ �������, ��������-��������, ������������ � ������ ���������������� ���. �������� ������� � ����� ���������� ���� ��� ����� ���������, ����������� �������� � �������������� ������� ������� ��������������. ����� �������������� �������������� �����������. ����������� � ��� ���������� �������� �� ������� �� ����������� ����� � �� �������� (495) 506-63-98; ����� �� ��������������� �������������� ����� �� �������� ��� ������ �������. ���� �� ��� �������������� - �����������, ����� ����!


   ��� ����������� ���� ������� ��������� ������� ������ �� ����������� ���������. ��� ������ �� ���������, ��� ������, ��������������, �������.

   ����, �������������� �� ����� ��������-�������, ��������� ������ � ��������� ����������� � ������������� ������� ���������� ������ ���� ��� ����� ������. ��� ��������������-������������, ������� �������, �������� ������� � �.�. ���� ����������� ����, � ����� ��������� ����������� ������� � ������ ���������� ������� ������.


����������� ���������������� ��������� �������� ����

������� ���� � ������������� ������ � �������. ������������ ��������� � ����� � ������� ���� ����� ������, ��� �� ���� ������ �����, ���� ��� ����� �� ����� �� ���� ����������� �� ����� � ��� ����������. ���� � ���� ��������� ������ �������� �� ���� ������, ��������� ��� � �������������� ������ ������, ���������� �������������� ����������. ����� ��������� � ����������� �������� ������� ������� �� �������� ����������, ������� ������������ ����� ����������� ���������������� ��������� �������� ����.

��������������� ���� �������� ���� ����������� �� ������ � ������� ������� �����������, �������� ������� ��������� � ���������� ������. � ���� � ������ �������� ���� ���������� ������� �������� ���������, ������ ��� �������� � ������� ��������. � ���� �������� ������ ����� ��������, ��� �����, ������, ���� � ��������� ������. ������������� �� ������ ��������� �������� ���� ��������� �� ������� ����� � ���� ��� ��� �������� ��������, ����� ����, ������, �����,� ���������� �������� � �����.

������� ���� ����� ������� � �������� � ������ ������. ��� � ���� ��������� ����������� ���������� ������ ��������� ���� �������� ��������������� �������� ����, ����� � ���������� �������� ����. ������ ������ ����� ������� ������� � ���������. ������ ������� � ����, ��� �����, �� ���������� ������� ���������� ������� ����, ���� ��������� ��� ��� ������ ��������. �� ������� ��������� ������� ����� ���������� ������ ��������������. � �� �� ������� ��������� ������������� ��������, �������������� �� ������ � ����� �������� ����.

��� ����� ������ �������� ��������� �� �������

������� ������� ������ ��������� �������� �� ��� ����. �� � ���� ����� ��� ����, ����� �����������, ������ ������������� ����� �� ��������� ����������� ��������� �������. ������ �������� ��������� �������� ���� ����� � ��������-�������� Paloma Breeze. � ��� ������������ ������������� �������� ��� ����� �� �����, ��������, �����, ��� ���������� �������� � �����. ����� ������ �������� ��������� �������� ���� � ����� ��������-��������, �� �������� ������ ��������� ��������������� �������� ��������. ���� �������� ���� ������� ������� ��� ��������, ���������, �������!

Paloma Breeze, ��������-������� ��������� �������� ���� �� �������, ����������� ���������� �������� ���������. �� ������������ ������ � ������������, ������ ������� ���������������. �������������� ��������� �������� ��� ��� � ��� ��� �������� ��� ����, ��� ��� ����������� ���������������� ��������� �� ������ ��������� �������� ���� �������� ���������� �������� ������������ ��������������� ������-�������������.

��� ������� ������ �������� ��������� �������� ���� �� ������� � ��������� ������������� ��������� ������ ���������� �������������? ����� ��������� ��� ��������-������� ���������������� ����������� ��������� �������� ����. ������������� ������������� ��������� ������ �������� ���������� �� ��� ������� ������������� ����������� � ������� ���������� ������� ���.

������ ����������� �������� ������������ ������������� �������, Paloma Breeze ���������� ������� �����������, ���������� ����, ����������� ������������ � ��������. �� �������, ��� ��� ������� � �������� ��������� �� ������� ������� ��� ����� ��� �������� � ����������!


���� ������

����� ��� ���� � �������� ������

814 ���.
��������� �������� ��� ������ ����

565 ���.
����������� (������) ���� c �������� �������� ��������

980 ���.
����� � ���������� �������� ���� ��� ����� ����

1170 ���.
2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
30.11.2022 00:54