Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������ � ��������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� ��� ���� � ������������ � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ������SPA-���� �� �����


     / Foot cream
���� ��� ��� � ���������� �������� ���� � ����������� ���������� / Foot cream
825 ���.
700 ���.
     / Foot cream

���� ������ ��������, ��������� � ������������ ���� ������� ��� � �������. �������� �������� �������� ��������� �������� ���� � ������������ ����������� �� ���������� ������ ���� ���. ���������� ����������� ������ ����� ������������ ��������� ���� ������������ ����������, �������� ������� ���������� � ������������ �� ��������������� ��������. ����� ���������� ��� ����� �� �������������� � ���������� �����. ����� ����������������� �������� � ������� ������������� �������������. ����������� �������� �������� ���� ������������ ������������ ���������� �����. �������� ������������� ��� ����������� �������������.


     / Hand cream
���� ��� ��� � ���������� �������� ���� � ����������� ���������� / Hand cream
680 ���.
520 ���.
     / Hand cream

��������� ����� ����������� �����������, ���� ���� ���������� �������� ���������������������� � ���������������� ����������, ����� ����, ���������� �������� ������������ ���������� ���������� ����� �� ����. ���� Paloma Breeze, ���������� �������� �������� ����, ������������ ���� �� ����������� ���������� ������, � ����� �� ����������� � �������, ������� ��������� ��� ����������� �� ���� ������ ������� � ����. ���� ���� ������ ����������� � �� ��������� �� ���� ������� ������. �������� ������������� ��� ����������� ����������� �������������.


     300 / Body lotion 300gr
������ ��� ���� � ���������� �������� ���� � ����������� ���������� 300 �� / Body lotion 300gr
������:
1080 ���.
800 ���.
     300 / Body lotion 300gr

������ ������������ ��� ����������� �������������, ������ �������� ���� � ������� �� �������� ������. �������� ������, ���������� ������������ ��������� � ����������� �������� �������� ����, ���������� ������ � �������� ����. �������� ������ �����������, ������ ���� ������� � �������. � ������ �������� ����������� ������� ������: ���� � ����� �������� ����, �������� ���� ����, �������� ���������� ����������� �������.


     / Body butter
����� ��� ���� � ���������� �������� ���� � ����������� ���������� / Body butter
������:
1425 ���.
1050 ���.
     / Body butter

������������� ���� �� ������ ��������� ����������� ����� (����� ������, ������� ����� � ����� ������ ��) � ������� ��������� ������� �������� �� ����������� ������ ������������ ������ ������ ����. ����������� �������� �������� ����, �������� � ������ �����, �������� ���� ��������������� � ������������ � ��� ������������ �������� ������.


     700 / Relaxing mud wrap
������������� ����� ����� �������� ���� ��� ������������ ������ ������� 700�� / Relaxing mud wrap
1310 ���.
     700 / Relaxing mud wrap

������������ � ������� ����������� ������� �������� ���� � ����������� ������ �������, ��������� ����� ������������� ��������. ��� ������ � ������� ����, �������� �� ����� ��������� ����������� � ����������� ����������, ����� ������� ������� �������� � ������. ������������� �������� ����������� ���������� � �������������� �������/p>


   / Bath salt
���� �������� ���� ��� ������ / Bath salt
������:
1125 ���.
800 ���.
   / Bath salt

���� �������� ���� ������� ��������� ��� ������������� �������� ����. ����� ����� ������ ����������, ��� �������������� �������� ������� ������ ������ �����������, � �����, ��� ���������������� ��������, ����������� �������� ��������� ������� � �����. ������� ����� �������� ��������� � ����� �����-������� ������ ����, ������������� ����������� ������, ������� ���� � �������� �� ������������. ����� ����, �������� �������� ���� ������������ ��������� �� ������� �������, ������� ��������� � �������� ����, ���������, ��� �������� ������ �������.


   / Relaxing salt scrub
���� �������� ���� ������������� �������������� / Relaxing salt scrub
�����:
1180 ���.
850 ���.
   / Relaxing salt scrub

������ ����������������� ��������, ��������������� ��� ���������� � ������� ����, � ����� ������������� �������� ������. � ������ �������� ������ ���� �������� ���� � ���������� �����, ���������� ������������� ���������. ���� ������� ����� ����� ���������� ������ ����!


   / Energizing salt scrub
���� �������� ���� �������������� �������������� / Energizing salt scrub
�����:
1700 ���.
   / Energizing salt scrub

����� ����� ������������ �������� ������ ���� � ����������� ������ ��������������. �����, �������� � ������ ������, ���������� ��������� ���� � ������ �. ���� ������������ ����� ������ �������� �������� �������� ����� �������� ���� � ������ ��������� ������������ �����.


   700  / Energizing mud wrap 700 gr
�������������� ����� �������� ���� ��� ����������� 700�� / Energizing mud wrap 700 gr
������:
1310 ���.
   700  / Energizing mud wrap 700 gr

�������������� ����� ��� ����������� ������� �� ������ ����� �������� ���� � ������������ ����� �������� �����, ���������� ����� �������������� ��������. ������ � ������� ����, �������� �� ����� ��������� ���������. ������� ������������ �������������� ������ ����� �������� ���� ������� ���� �������� ���


2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
02.10.2022 16:06