Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������ � ��������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ���������������� ��� ���� � ������������ � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ����������� �������� ����

����� �������� ���� � ���� �� ������������� ��������� �����, ������� ������ ����� ��������� ������ ��� �������� ��������� � ��������� ��������. �� ���������� ������ ����� ������� ���������� ��, ����� ���� ������������ � �������� ������������ �������. � ��� ����� ������������ �������? ��, ������� ������� �� ���������, ���������� ���������, � ������������� ����������� ��������� ������� ����� � ����������, ����� ��� ����� �������� ����, ����� ������������ ��������.

� ��� ������ ����� �������� ����?

����������� ������������� ������� �� ����� �� ����������, ������� ����������� �� ��������� ���������, ������� ���������������� ����� � ������� ������������� ���������� �����������. ����� �������� ���� ������� ���� �������, ���� �� ������ ���������� ���������. �� � ������ ������, ������������� �������� ������������ ������� ����: ������� ������, �������, �����, ������� � ��. �����������, ������������� � ���� � ����, � ����� �������. ����������� ���� ��������� ����� �������� �������������� � ���������, � ����� ������������ � ���������. ��� ���� ��� �������� � ������ ����� �������� ����� �������� �������� ��� ��������, ��� �������� ������������ ����� � � ������������, � � ��������������� �����.

��������� �������� ���������� ����� �������� ����:

 • �������� ����, ���������� �����������, �������������� ���������. ����� ��������� ��� ���������, ������� � ����������� ���� ������� ����, ����������� ������, ������� ������� ����, �������� �������������� ����, ����� ������� � �������, ��������� �� ��������, ������������ �������. ����� �������� ���� ������ ���� ������ � �������� �� ���.
 • ������� ����. ����� �������� ���������� � ������ ������������� ���� ����, ����, ������, ��� ������, �������, �����������, � ����� �������, �������;
 • ������� �����. �������� ���������� ������� ������������ ��������� �����, ��������� � ������ ���������� ������, ������� �� ��������, ���������.
 • ������� ��������. ��� ���������� ����� � �������������� ��������� � �������� ����� ������ ������ �������� ����������. ����� ����� �������� ���������� ���������, ������ � ����������.

���������� ������ �������������� ��������� ���������� ����� ����� ���������� ������ ��������.

��� ������� Paloma Breeze ���������� ��� ������ ����� �������� ���� � ������� �������������� ���������, ������� ��������� ����������� ��������� �������!


     700 / Relaxing mud wrap
������������� ����� ����� �������� ���� ��� ������������ ������ ������� 700�� / Relaxing mud wrap
1310 ���.
     700 / Relaxing mud wrap

������������ � ������� ����������� ������� �������� ���� � ����������� ������ �������, ��������� ����� ������������� ��������. ��� ������ � ������� ����, �������� �� ����� ��������� ����������� � ����������� ����������, ����� ������� ������� �������� � ������. ������������� �������� ����������� ���������� � �������������� �������/p>


   700  / Energizing mud wrap 700 gr
�������������� ����� �������� ���� ��� ����������� 700�� / Energizing mud wrap 700 gr
������:
1310 ���.
   700  / Energizing mud wrap 700 gr

�������������� ����� ��� ����������� ������� �� ������ ����� �������� ���� � ������������ ����� �������� �����, ���������� ����� �������������� ��������. ������ � ������� ����, �������� �� ����� ��������� ���������. ������� ������������ �������������� ������ ����� �������� ���� ������� ���� �������� ���


2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
02.10.2022 15:41