Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� ��� ���� � ������������ � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ���������� � ����������


   / Acne soap
���� �������� ���� ������ ���������� ���� / Acne soap
290 ���.
260 ���.
   / Acne soap

� ������ ���� ������ ����������� �����, ����������� ����. ��� ���� ���� �� �������� ������. ���� ������� ������� �������� ���� � ��� ����� ��������� ��������� ����� � ������������� ����������� ����� ��������. ���������� ��������� �������� ���� ������������ ���� Paloma Breeze ������������� ����������� ������� ����� � ������������ ������.


  / Hippophae soap
���� � ��������� / Hippophae soap
290 ���.
260 ���.
  / Hippophae soap

���� ������� ������� ���� � �������� ������������� ���������. ��������� ������� ��������� �������� ���� � ����������� ������������ ����� (���������, ���������, �����������), ��� ���� ������������ �������������� ����������� �������� pH ����.


   / Black Mud soap
���� � ������ ������ �������� ���� / Black Mud soap
290 ���.
260 ���.
   / Black Mud soap

���������� ����� ������� ���� ��������� ������� �, � �� �� �����, ������� ������� ����. ���� �� ����������� ������, ���������� ������ ����������� �������� �������� ����, ������������ ������� ����������� ������ ��������-�������� ������ � ����� �������������� ���������.


2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
02.10.2022 15:33