Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������ � ��������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� ��� ���� � ������������ � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ������


��� ���������� �����

  • ����� ������ ����� ��� ����. ����� ������ �������������� ������, ������� �� ������ "� �������", ����� ������� ����� ����� �������� � ������� � ��� ��������� ���� ������� ����� ��������� � ������ ������� ���� � ���� � �������� "�������". ��� ������ ������ ������������ ��������� ������������ ����������� ���� � ����� ����� �����, ������� �������� ���������� �� ���������� ���������. � ����� ������ �� ������ ����������� ��� ��������� ��������� � �������, ��� ����� ����� ���������������� �����. ����� �������������� ������� ������� �� ������ "�������� �����", ����������� � �������. ����� ���� ��� ���������� ����� ��������� ����������� ������ ��� ��������.
  • ����� ������ �� ��������. ��� ������ ������, ������������ � ������ � ������, ��������� �� ����������� �������� � ������ (495) 506-63-98.
������� ������ ������������� ������� � ����������� ������ ����� ����, ��������� ��� �������� ���, �� ������� ��� �� ������.

������� ������

  • ���������� �������� �� ������: ������ ������������ ��������� ������� ����� ��������� � �������� ������.
  • ����������� ������ �������� ��� ������ ���������� ������. ����������� ���������� �� ����� ����������� ���������, ����� ���� � ������� �������� ��� �� ����������� ����� ��������� �������� ���� � ������ �����������, �� �������� ������������ ���������. �������� ����� ����� � ����� ��������� ����� ��.
  • ������ ����� ����������� �������, ����� ��� ������.������ � WebMoney (����������� ������ WMR), ������������ ������ ����� ���������������� ����������� ������ �� ��������. ����� �� ������������� ������ �� ��� ������- ���� WebMoney-�������, ������ � ����������� � ������� ����� ������ � ���������� �������. ����� ��������� ����������� ����� �� ������, � ���� �������� �������� � �������� �� ����, � ����� ������� ������� ��������.

��������, ������ ������

��������� �������! � ������� �������� ��� ����� ��������� ������ �� � ���� �������� ��� ��������� ������ � ������� ��������. ��� ��������� �������� ���������� ��� ���������� �������, �� �������� � ���� ����� ����� ��������� (���������� ���������).

� ������ ������

������� ��������: 1-2 ��� � ������� ����������� ������.

������������ �������� ��������: 250 ���.
���* � ������ � ������� ������ ����� �������� �������������� �������������.

������������� ���������� �������� ��������, ���� ����� ������ ��������� 4 500 ���.!

����

������ ������ � ������� ������

��������� � ���� ����������� ������� �� ������������ � ����� �����! �� �������� ������ �� 100% ����������.

����������� ������ �� ����� ��� ����� ���������� ������ �������� �� 5 �� 20 ������� ����.

������������ ��������: 200 ���.

������������ �������� ����� ���������� ������ �������������� �������������.

�������� ���������� ������ ������������ ����, ������� ������������ � ��������� ��. ������ �������������� �� ��������� ���� ����� (100% ����������). ������� ���������� ����� ����������� �� ���� ����������� ����� ����� (�� �������� ��������������� ����������� �� �������� ��� ����������� �����).

������ ������

���� ������, ���� �� �������� ����� � �� ��������� � ������������ ������� ����, ���������� �� ��������� ������� ������� ����� ������ ��������. ����� ����� �������. ��� ��������� �� �������� ���� ����������� ������ � ������ ��������.
���* ��� �������� ��������, ���� � ������ ��������� � ������� ������ ��������� ���� �� ��������, ���������� ��������� �� ���������������.

2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
02.10.2022 14:52